دانلود کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016

[ad_1]

در این کتاب آخرین تحولات در زمینه انرژی زیستی ، از جمله زیست توده جلبکی ، بیودیزل ، اتانول زیستی ، بیومتاناسیون ، تجزیه در اثر گاز ، گازدهی زیست توده ، اجاق های بیوماس و فرایندهای یکپارچه بحث شده است. این جلد شامل بخشهایی از روشهای ICRABR-2016 است. این محتوا شامل تحقیقات پیشرفته ای است که برای سازمانهای تحقیق و توسعه ، دانشمندان و صنعت برای ترویج و ثبت آخرین تحولات در زمینه انرژی زیستی توسط انواع ذینفعان ضروری است. این کتاب بر روی تقاضا برای سوخت های زیستی و بازارهای آنها ، موانع و چالش های پیش روی سوخت های زیستی و انرژی های زیستی و راهکارهای آینده مورد نیاز برای پرورش ایده های جدید برای تحقیق ، همکاری و تجاری سازی انرژی های زیستی متمرکز است. این موضوعات مختلف از جمله زیست توده و مدیریت انرژی ، فرآیندهای تبدیل ترموشیمیایی ، فرایندهای تبدیل بیوشیمیایی ، فرآیندهای تبدیل کاتالیستی ، فرآیند الکتروشیمیایی تصفیه ضایعات برای برداشت انرژی و فرآیندهای یکپارچه را شامل می شود. منابع ارزنده ای را برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان و تصمیم گیرندگان در زمینه های سوخت های زیستی و انرژی های زیستی فراهم می کند.

[ad_2]

source link