دانلود کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :

[ad_1]

این کتاب از روش های تحقیق مبتنی بر مطالعات موردی برای بررسی مسائل معاصر در صنعت مد استفاده می کند. این عمل واقعی در تجارت مد از تولید ، بازاریابی تا بهره برداری را ثبت می کند. این مطالعات موردی بر اساس مروری گسترده در ادبیات ، بحث در مورد چالش های مرتبط با فضای کسب و کار فعلی در این صنعت مهم ، ارائه معیارها و ارائه بینش برای پزشکان ، و ارائه راهنماهای آینده به محققان است. این کتاب پیوندی بین تئوری و عمل صنعتی است و می تواند دانش دانشگاهیان و بخش خصوصی را در زمینه تجارت مد فراهم کند.

[ad_2]

source link