دانلود کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective

[ad_1]

این کتاب فرایندهای کلیدی دوگانه ملت سازی و ملت سازی آفریقا و ادغام موضوعات اصلی داخلی و جهانی را شکل می دهد. این کتاب شامل موضوعاتی از جمله نقش گسترده سازمان های غیردولتی ، نفوذ فزاینده کاریزماتیک پنطیکاستی ، درگیری های قومی در آفریقای شرقی ، شکست تلاش های صلح اتحادیه آفریقا در منطقه دارفور سودان و ادامه روابط آفریقا و اتحادیه اروپا است. روابط گسترده و سایر موضوعات این گفتگوها با کارشناسان برجسته سیاست در مورد مرزها که جامعه معاصر آفریقا را شکل می دهند ، ترکیبی است.

[ad_2]

source link