دانلود کتاب Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems : Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South

[ad_1]

این کتاب روندهای فعلی تولید ، انتشار و استفاده از دانش را تحلیل می کند ، که نابرابری اجتماعی را به ویژه در جنوب جهانی تشدید کرده است. هدف از این متن بررسی امکان مشارکت فعال دانشگاهها در دموکراتیزه سازی دانش است. در این فرایند ، مردم می توانند با سهولت بیشتری دانش و همچنین نتایج و مزایای تحقیق و توسعه را کسب و استفاده کنند. دانشگاه ها باید آموزش عالی ، تحقیق و استفاده از دانش را ترکیب کنند. هنگامی که آنها به طور موثر بر نابرابری و توسعه نیافتگی غلبه کنند ، می توان آنها را به عنوان دانشگاه های توسعه در نظر گرفت. آنها فقط نباید با نخبگان ممتاز تنها باشند ، بلکه باید در متن “سیستم نوآوری فراگیر” کار کنند.

[ad_2]

source link