دانلود کتاب Die Auswirkung von sportlicher Spezialisierung im Kindes- und Jugendalter

[ad_1]

2020 پایان نامه کارشناسی بهداشت-فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، سطح: 1 ، دانشگاه ایالتی کارینتیا ، هلاگنفورت ، زبان: آلمانی ، چکیده: مفهوم تخصص در کودکان و نوجوانان یک مفهوم نسبتاً جدید است. این مفهوم ، اما به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین ، در حال حاضر تحقیقات کمی در مورد پیامدهای این موضوع انجام شده است. بنابراین ، هدف از این مطالعه ادبیات این است که دریابید چگونه حساسیت تخصص اولیه ورزش به آسیب بر کودکان و نوجوانان تأثیر می گذارد. برای پاسخ به س questionsالات تحقیق ، ما از بررسی منظم شامل متاآنالیز و پنج مطالعه متن کامل برای تجزیه و تحلیل و مقایسه استفاده کردیم. تمام مطالعات داده های مربوط به درجه تخصص ورزش و بروز آسیب های مربوط به ورزش را جمع آوری کرده است.

[ad_2]

source link