دانلود کتاب Die Auswirkungen der steigenden Zahl Kleiner Anfragen im Deutschen Bundestag auf die Oeffentliche Verwaltung : Eine Umfrage unter Beschaeftigten der Ministerialbuerokratie

[ad_1]

طی چندین دوره قانونگذاری ، تعداد س ofالات کوچک در حال افزایش است. نویسنده شکایات مربوطه را از اداره دولت عمومی به عنوان فرصتی برای بررسی تأثیر این افزایش در حجم کار و عملکرد و همچنین تأثیر بر نگرش و درک واقعی وزرا و دیوان سالاران گرفته است. برای این منظور ، وی آمار پارلمان را تجزیه و تحلیل کرد و نظرسنجی ها را در بخشهای مختلف دولت فدرال انجام داد. نتایج نشان می دهد که پردازش کوئری های کوچک و شرایط چارچوب آنها فشار زیادی را به مدیریت وارد می کند و در موارد شدید می تواند عملکرد را به خطر بیندازد. بنابراین ، وی پیشنهاد کرد تا آیین دادرسی بوندستاگ را اصلاح کند. بر اساس نتایج نظرسنجی ، نویسنده درباره پیشنهادهای اصلاحی مقدماتی در این باره بحث کرد.

[ad_2]

source link