دانلود کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

رفتار پویای مواد ، جلد 1 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه SEM و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، و جلد 9 کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیقاتی و مهندسی گرد آورده است.این مجموعه به معرفی اکتشافات اولیه و مطالعات موردی در زمینه اصول و کاربردهای مکانیک تجربی ، از جمله مقالاتی در زمینه های زیر می پردازد: تجسم کمی رفتار دینامیکی شکستگی و تکه تکه شدن مواد با مقاومت در برابر مقاومت کم. تکنیک های آزمایش جدید برای تأثیر و پویایی ضربه کامپوزیت مواد آزمایش ترکیبی و روش محاسبه رفتار دینامیکی مواد زمینی رفتار عمومی مواد

[ad_2]

source link