دانلود کتاب Economic Diversification in the Gulf Region, Volume I : The Private Sector as an Engine of Growth

[ad_1]

هنگامی که نوسانات و کاهش قیمت نفت تأثیر منفی بر هزینه های ملی بگذارد ، این حجم بر نقش بخش خصوصی در تنوع اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوران پس از نفت متمرکز است. این مقاله سیاست های فعلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تلاش آنها برای رهایی اقتصاد از وابستگی شدید به هیدروکربن ها را بررسی می کند. تغییرات ساختاری شرایط مطلوبی را برای رونق و توسعه بخش خصوصی ایجاد می کند ، وابستگی را به تولید از بخش دولتی به بخش خصوصی می رساند و تخصیص منابع را مثرتر می کند. این تغییرات همچنین بانک های محلی را قادر می سازد تا از SME ها حمایت مالی کنند ، ایجاد اشتغال کارآفرینانه را تقویت کنند و ساختارها و کارایی سازمانی را تقویت کنند. این اولین جلد متنوع سازی اقتصادی در منطقه خلیج فارس است.

[ad_2]

source link