دانلود کتاب Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities :

[ad_1]

این کتاب یک روش آموزشی و نظریه را با هدف ترویج ظهور صلح پایدار و جوامع مقاوم در جوامع تحت تأثیر جنگ روشن می کند. این کار را با بررسی نمایندگی های جوامع تاب آور و روند پویای تعامل با ساختار اجتماعی بزرگتر انجام می دهد. اگرچه آموزش به عنوان یک حق انسانی در نظر گرفته می شود ، اما سیاست های آموزش ، مدل های مدرسه و طراحی برنامه درسی عمدتاً از اختیارات دولت ها ، دانشمندان یا بازیگران بین المللی است. این کتاب طرفدار استفاده از روشهای مختلف آموزشی و طرفدار تحمل و گشودگی بیشتر در چارچوب آموزش مدل سازی است. این مقاله از مطالعات موردی و مصاحبه با پزشکان ، محققان ، فعالان و سیاست گذاران استفاده می کند تا روش های حل تعارض را در مسائل مختلف آموزشی در جوامع شکننده اعمال کند.

[ad_2]

source link