دانلود کتاب Egalitarianism in Scandinavia : Historical and Contemporary Perspectives

[ad_1]

این کتاب برابری طلبی در کشورهای اسکاندیناوی را از طریق جهت گیری تاریخی و تحقیقات تجربی درباره تغییرات اجتماعی و سیاسی مورد بحث قرار می دهد. این فصل ها به موضوعات مربوط به طبقه اجتماعی ، درگیری های سیاسی ، ظهور دولت رفاه ، سیاست های عمومی و مفهوم برابری می پردازد. در طول این فرایند ، نویسنده در مورد مفاهیم موجود در مورد پیچیدگی اجتماعی و فرهنگی اسکاندیناوی بحث کرده و بعضاً آنها را به چالش می کشد. به عنوان مثال ، برابری طلبی این کشورها چه تفاوتی با سایر مظاهر برابری طلبی معاصر دارد؟ آیا ادامه دادن مفهوم استثنایی اسکاندیناوی در عصر بحران اقتصادی و جهانی سازی منطقی است؟ این کتاب همچنین پیشنهاد می کند که برابری طلبی نه تنها یک رابطه خاص و تأثیرگذار بین ایده های روشنگری و مدل های سیاست است ، بلکه همچنین جنبه ای از سازمان اجتماعی است که با تنش های سیاسی ، اشکال خاص بسیج و حل تعارض و ارزش های فرهنگی نوظهور ، مانند خودمختاری شخصی مشخص می شود. .

[ad_2]

source link