دانلود کتاب Electronic Batch Recording Solutions : Introduction of an Evaluation Model for the Pharmaceutical Industry

[ad_1]

مونیکا فوتچیک یک مدل ارزیابی را ارائه داده است که می تواند مزایا و معایب محلول ضبط دسته ای الکترونیکی و راه حل بلیط دسته ای کاغذ سنتی را ارزیابی کند. در مقایسه با تحقیقات قبلی ، این مدل ارزیابی تازه توسعه یافته ، سرمایه گذاری مالی مورد نیاز برای مدیریت تغییر و استقرار سیستم را در نظر می گیرد. این مدل با اجرای یک راه حل ضبط دسته ای الکترونیکی ، ارزش عملکرد کلی را به اثبات رسانده و از تصمیم گیرندگان برای یافتن موثرترین راه حل پشتیبانی می کند. توسعه و اعتبار مدل بر اساس نظرسنجی های مختلف ، مصاحبه های تخصصی ، تحقیقات دلفی و مطالعه موردی با یک شرکت دارویی واقعی است. نتایج تحقیق وی همچنین می تواند به راحتی در صنایع دیگر نیز کاربرد داشته باشد.

[ad_2]

source link