دانلود کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management

[ad_1]

هدف این کتاب ایجاد بحث و کمک به دستیابی به توافق روشنی در بحث بین استراتژی های دانش مفهومی و برنامه ریزی شده است. این رابطه پیچیده بین دانش و مفاهیم استراتژیک در محیط کسب و کار را بررسی می کند ، که پیامدهای عملی برای شرکت دارد. پس از بررسی ادبیات موجود ، این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان مفهوم استراتژی دانش را به عنوان دیدگاهی جدید برای بررسی استراتژی تجارت در نظر گرفت. این یک رویکرد جدید است که نشان می دهد چگونه استراتژی های دانش برنامه ریزی شده و استراتژی های دانش نوظهور ، شرکت ها را قادر می سازد در مورد آینده نامشخص و غیرقابل پیش بینی حاکم بر اقتصاد امروز پیش بینی کنند.

[ad_2]

source link