دانلود کتاب Energy and Environment : Select Proceedings of ICWEES-2016

[ad_1]

این کتاب به هفت قسمت تقسیم شده ، به دو قسمت تقسیم شده است. قسمت اول در مورد یک محیط چهار بخشی بحث می کند ، در حالی که قسمت دوم در مورد یک مسئله انرژی سه بخشی بحث می شود. بخش اول به برخی از جنبه های تأثیر گرمایش کره زمین و تغییرات ایجاد شده توسط انسان در هیدرولوژی می پردازد. قسمت دوم در مورد محیط زیست است و در مورد گیاهان ، زیست توده و گونه های باکتریایی بحث می کند. بخش سوم بر روی محیط شیمیایی تمرکز دارد. بخش اول با قسمت چهارم در مورد محیط اجتماعی به پایان می رسد. قسمت دوم با قسمت پنجم شروع می شود. انرژی آبی در قسمت ششم مورد بحث قرار خواهد گرفت. قسمت هفتم آخر مربوط به بیوگاز است. این کتاب محققان و پزشکان را در زمینه های منابع آب ، هیدرولوژی ، منابع محیطی ، مهندسی کشاورزی ، آبخیزداری ، علوم زمین و برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی جذب خواهد کرد. دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کسانی که مایل به تحقیق بیشتر در مورد آب و محیط زیست و توسعه و مدیریت آن هستند ، ممکن است این کتاب را با ارزش بدانند.

[ad_2]

source link