دانلود کتاب Energy Justice : Re-Balancing the Trilemma of Security, Poverty and Climate Change

[ad_1]

این کتاب عدالت انرژی را به عنوان یک دستور کار واحد برای دانشمندان و دست اندرکاران متعهد به حل مشکلات سه گانه امنیت انرژی ، فقر و تغییر اقلیم ، تصور می کند. ماکولای معتقد است که عدالت باید هسته اصلی تعادل مجدد سیستم انرژی جهانی باشد و همچنین می تواند بی عدالتی های عمده در سیستم تولید و مصرف انرژی جهانی را ارزیابی کند. انرژی عدالت چارچوب تحلیلی جدید و ابتکاری مبتنی بر اصول عدالت و با هدف بررسی نابرابری ها و نابرابری ها در تأمین انرژی ، دسترسی و پایداری را ایجاد کرده است. این مورد به مطالعات موردی متعدد در سراسر جهان اشاره دارد و چارچوبی را برای سوخت های فسیلی و سیستم های جایگزین انرژی کم کربن اعمال می کند. مک کالی همچنین نقشه راهی برای عدالت انرژی ارائه داد که راه حل های جدیدی برای مشکلات انرژی را القا می کند. این شامل چگونگی توزیع مجدد منافع و بارهای توسعه انرژی ، نحوه جذب “تولیدکنندگان” انرژی جدید و چگونگی تشخیص موارد بازنمایی شده است. این کتاب محققان و دانشجویان علاقه مند به مسائل امنیتی و عدالت را در تصمیم گیری جهانی انرژی جذب خواهد کرد.

[ad_2]

source link