دانلود کتاب Ethics Dumping : Case Studies from North-South Research Collaborations

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 منتشر شده است. این کتاب آخرین مطالعات موردی اصلی را در مورد “دامپینگ اخلاقی” ارائه می دهد ، که عمدتا به دلیل حفره های حاکمیت اخلاقی در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​است. حتی می تواند راهنمایی محققان باتجربه باشد ، زیرا می تواند صدایی را برای افراد آسیب پذیر در کشورهای فوق الذکر فراهم کند. اطمینان از رفتار اخلاقی همکاری شمال و جنوب در تحقیقات فرایند دشواری است. شرایط زمینه ای این همکاری شامل اختلافات شدید در درآمد و قدرت موجود و تاریخ استعمار گذشته است ، در حالی که اختلافات فرهنگی ممکن است پیچیدگی جدیدی ایجاد کند. در این مورد ، آخرین مطالعات موردی درباره رفتارهای غیراخلاقی برای تحقیق در زمینه آموزش اخلاقی ضروری است.

[ad_2]

source link