دانلود کتاب Evolution of Artificial Neural Development : In search of learning genes

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیق در مورد رشد و تکامل عصبی مصنوعی را معرفی می کند و به دنبال یادگیری ژن ها است. نکته جالب این است که تمام سلول های بیولوژیکی تقریباً از ویژگی های یکسانی برخوردارند ، اما از نظر هوش ، انسان دارای برتری قاطع نسبت به سایر گونه ها است. اگرچه DNA فرم هر گونه خاص را تعیین می كند ، آیا رفتار هوشمندانه موجودات زنده را نیز توضیح می دهد؟ نویسنده عواملی را که به عنوان رفتارهای هوشمند در ارگانیسم ها در نظر گرفته می شود ، جستجو می کند و از برنامه های ژنتیکی برای ترکیب این عوامل در دستگاه استفاده می کند. این کتاب نه تنها جامعه علمی حرفه ای را که به دنبال هوش ماشینی هستند ، جذب خواهد کرد ، بلکه امیدوار است که بیشتر در مورد علاقه خوانندگان عادی که از مغز انسان الهام گرفته شده اند تا رفتار هوشمندانه را در ماشین ها بگنجانند ، بیاموزد.

[ad_2]

source link