دانلود کتاب Expanding Universe : Astronomy's 'Great Debate', 1900-1931

[ad_1]

این کتاب کلاسیک چاپ نشده است و در مورد تعیین تجربی یکی از ثابتهای اساسی اخترفیزیک و اهمیت آن برای نجوم بحث می کند. حل معادله نسبیت عمومی شامل λ ثابت است. اگر λ غیر صفر و مثبت باشد ، به این معنی است که دافعه کیهانی وجود دارد. در این کتاب ، ادینگتون در مورد تأثیر این مسئله در مدل جهان بحث می کند. این کتاب دیدگاه منحصر به فردی از تاریخ ایده ها و هنر ادینگتون ارائه می دهد. خوشحالی آشکار او از نوشتن و نمایشگاه باعث درخشش او شد و فیزیکدانان و مورخان علوم فیزیکی درمی یابند که این انتشار مجدد درخشش جذابی را برای یکی از بزرگترین دانشمندان انگلیس به ارمغان آورده است.

[ad_2]

source link