دانلود کتاب Exploring the Health State of a Population by Dynamic Modeling Methods :

[ad_1]

این کتاب با توصیف نظریه های مربوط به سلامت جمعیت و توابع بهداشتی معرفی شده ، روش مدل سازی تصادفی در جمعیت شناسی و اولین تئوری زمان صادرات و کاربرد آن را معرفی می کند. این کتاب اشتقاق و طبقه بندی مراحل رشد انسانی را ارائه می دهد. همچنین روشهای برازش داده ها و رویه های مربوطه را معرفی می کند. بسیاری از اصطلاحات جدید و قدیمی ، به ویژه وضعیت سلامتی یا “نشاط” جمعیت ، وخیم شدن و عملکردهای مربوط به آن ، و امید به زندگی سالم را مورد کاوش و ارزیابی کمی قرار داد. این کتاب کاربردهای مقایسه ای و داده های آماری مناسب را به عنوان ابزاری متصل به ادبیات موجود ارائه می دهد ، بنابراین برای متخصصان جمعیت شناسی ، بهداشت ، آمار شناسان ، اقتصاددانان و جامعه شناسان ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

source link