دانلود کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده بررسی می کند که آیا تشخیص تأثیر رادیکالیسم بر سطح ایدئولوژی امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر: قبل از اینکه مردم تصمیم بگیرند از خشونت سیاسی بعنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند ، چه اتفاقی برای ذهن مردم خواهد افتاد؟ در این کتاب همچنین آمده است: برای اینکه مردم از خشونت سیاسی به عنوان راهی برای رسیدن به اهداف خود استفاده نکنند ، ذهن مردم چه خواهد شد؟ این جلد دانشمندان از رشته های مختلف و زمینه های مختلف جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی را به هم پیوند می دهد و هدف کلی آن تعمیق درک ما از ماهیت “رادیکال سازی” است.

[ad_2]

source link