دانلود کتاب Food Counselling. How to Motivate People to Change Eating Habits

[ad_1]

به گفته سازمان بهداشت جهانی ، “مشاوره فرایندی است که به مردم کمک می کند تا از طریق گفتگو و تعامل در حل مشکلات و تصمیم گیری تصمیم بگیرند.

[ad_2]

source link