دانلود کتاب Food, Health and the Knowledge Economy : The State and Intellectual Property in India and Brazil

[ad_1]

این کتاب دریچه ای برای درک چگونگی تبدیل شدن دو قدرت جاه طلب (هند و برزیل) به قدرت تبدیل شدن به دانش قرن 21 است. از آنجا که اقتصاد دانش به روش ارجح برای مفهوم سازی اقتصاد و جهت آینده آن تبدیل شده است ، در کشورهای پیشرفته تر ، تفاهم ما از همین جهت پیروی می کند. این کار باعث تولید کار زیادی می شود ، در حالی که کشورهایی مانند هند و برزیل که سعی در ورود به اقتصاد دانش دارند را نادیده می گیریم. موزاکا این انگیزه ها و راه هایی را که به بسیاری از اصلاحات نهادی در هند و برزیل الهام گرفته است ، کشف کرد. نویسنده نقش دولت را در شکل گیری سیستم های مالکیت معنوی مربوط به آنها در زمینه های داروسازی و بیوتکنولوژی کشاورزی و درگیری های مختلف اجتماعی ناشی از آنها بررسی می کند.

[ad_2]

source link