دانلود کتاب Four Nations Approaches to Modern 'British' History : A (Dis)United Kingdom?

[ad_1]

این مجموعه محققان برجسته و دانشمندان نوظهور را برای ارزیابی امکان روش تحقیق چهار کشور در مورد تاریخ انگلیس از قرن 18 تا 20 جمع می کند. این تاریخچه های مختلف انگلیس ، ایرلند ، اسکاتلند و ولز را به رسمیت می شناسد و میزان اشتراک آنها در تاریخ مشترک “انگلیس” را بررسی می کند. آنها به هم گره خورده اند و نقطه درهم آمیختن و جداسازی بستگی به ماهیت پرسش ما دارد ، جایی که ما “هسته” و “حاشیه” و “دلیل” و “تأثیر” موضوع چارچوب های چهار کشور مربوط به موضوعات مختلف است و محدودیت های روش را آزمایش کرده است. این فصل ها اشکال متغیر نوشتار تاریخی مدرن انگلیس را روشن می کند و دیدگاه های جدیدی را درباره موضوعاتی نظیر حاکمیت ملی ، ملی گرایی و اتحادیه ، اقتصاد ، هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی ارائه می دهد.

[ad_2]

source link