دانلود کتاب Go4Hybrid: Grey Area Mitigation for Hybrid RANS-LES Methods : Results of the 7th Framework Research Project Go4Hybrid, Funded by the European Union, 2013-2015

[ad_1]

این کتاب هفتمین پروژه چارچوب Go4Hybrid را که توسط اتحادیه اروپا تأمین شده است گزارش می کند (کاهش منطقه خاکستری رویکرد ترکیبی RANS-LES). این یافته جدید در مورد صحت و قابلیت اطمینان روش فعلی ترکیبی RANS-LES ارائه می دهد. این فرمولهای بهبود یافته استراتژیهای ترکیبی غیر منطقه ای و استراتژیهای ترکیبی جاسازی شده و همچنین تأیید آنها در شرایط مختلف جریان را توصیف می کند و برخی از کاربردهای اصلی صنعتی را برجسته می کند. این کتاب یک راهنمای مرجع به موقع و تمرین محور برای دانشجویان ، محققان و متخصصان در زمینه پویایی سیالات محاسباتی کاربردی ارائه می دهد.

[ad_2]

source link