دانلود کتاب Handheld Total Chemical and Biological Analysis Systems : Bridging NMR, Digital Microfluidics, and Semiconductors

[ad_1]

كتاب “سیستم دستی كمی شیمیایی و تجزیه و تحلیل بیولوژیكی: پل زدن NMR ، میكروسیالات دیجیتال و نیمه هادی ها” بر روی طراحی كامل سیستم های میكرون رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) برای شیمی در شرایط آزمایشگاهی بر اساس تراشه های نیمه رسانا و آهنرباهای قابل حمل و روش سنجش زیست متمركز است. این مقاله مکانیسم های مختلف سنجش را برای اندازه گیری آزمایشگاهی CMOS مقایسه کرد ، معیارهای اصلی طراحی گیرنده های CMOS برای اندازه گیری NMR را نشان داد و در مورد استفاده از فناوری میکروسیال دیجیتال و چندین عملکرد فناوری CMOS برای انجام سیستم عامل های CMOS NMR در سطح سیستم بحث کرد. دو سیستم عامل CMOS NMR اجرا شده است که هر یک بر جنبه های مختلف بهینه سازی تمرکز دارند.

[ad_2]

source link