دانلود کتاب Hen's Dream!

[ad_1]

توجه: هر شب فرزندانم از من می خواهند که افسانه ها را تعریف کنم. من برای آنها یک افسانه جدید در مورد یک مرغ ساده تعریف کردم. این آزادی می خواهد ، می تواند مانند یک پرنده وحشی در آسمان پرواز کند و می تواند در آب شنا کند. قاطعیت و سخت کوشی او باعث تحقق رویای او شد. او عشق خود را پیدا کرد و شروع به زندگی در طبیعت کرد.

[ad_2]

source link