دانلود کتاب Hermaphrodit III : Hijras

[ad_1]

جنبه های مذهبی هر دو جنس به ویژه در سنت مسلمان-هندو مشهود است. در هند ، حجرا به طور خاص به این سنت اشاره دارد. پس از پزشکی (Hermaphrodit I) و اسطوره شناسی (Hermaphrodit II) ، “Hermaphrodit III” شامل شیلا است. نکته ویژه در مورد “جنسیت سوم” (و در عین حال یک مدل) افزایش فاصله بین ادعاهای مذهبی است که در آیین خاص بر آن اصرار شده است و زندگی واقعی ، اغلب بسیار شرم آور است. خیابان های کلانشهرها. اگر اعتقاد به قدرت الهی که از آنها محافظت می کند از بین برود ، در این صورت فقط تهدید به تمسخر و آزار و اذیت می شوند. پس آنچه باقی می ماند این س currentال فعلی است ، یعنی اینکه مدارای جامعه در برخورد با افراد تراجنسیتی چیست؟

[ad_2]

source link