دانلود کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective

[ad_1]

این کتاب به یک س centralال اصلی می پردازد: شناخت چگونه در تاریخ بشر ظهور کرد؟ این موضوع را از دیدگاه تاریخ فرهنگی و عصب روانشناسی بررسی می کند و شواهد مربوط به منشأ تاریخی فعالیتهای شناختی را تحلیل می کند. اطلاعات مربوط به تظاهرات عصب روانشناختی تفاوت های بین فرهنگی را ادغام کنید و بحث کنید که چگونه استفاده از دیدگاه های تاریخی و فرهنگی در علوم اعصاب رفتاری می تواند به درک بهتر شناخت کمک کند. سرانجام ، رهنمودهای کلی برای تحقیقات آینده در این زمینه را پیشنهاد می کند.

[ad_2]

source link