دانلود کتاب How to Sleep Restfully

[ad_1]

به نظر می رسد حداقل یک نفر می تواند کاملاً آزاد بخوابد. با این حال ، عادت هایی که به شیوه زندگی غلط عادت ندارند ، نمی توانند در شب کنار گذاشته شوند ، اما باید دوباره در صبح جذب شوند. آنها با ما می خوابند و با ما بیدار می شوند. با این حال ، اگر عادات خواب بهتری یاد بگیریم ، به ما کمک می کند در طول روز زندگی کنیم. یادگیری عادت های بهتر در طول روز به ما کمک می کند تا از خواب بیشتر استراحت کنیم. در پایان یک روز خوب ، می توانیم سریعتر مستقر شویم و آماده خوابیدن شویم و صبح که از خواب بیدار می شویم متوجه می شویم که برای ابتدای روز آمادگی بیشتری داریم.

[ad_2]

source link