دانلود کتاب HRM in Mission Driven Organizations : Managing People in the Not for Profit Sector

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده مدیریت منابع انسانی را در سازمانهای آن سازمانهای غیر انتفاعی بررسی می کند. این کتاب مدیریت منابع انسانی را در انواع مختلف سازمانهای وظیفه محور پوشش می دهد و سازمانهایی را در بخشها و صنایع مانند ادارات دولتی دولتی و بین دولتی ، سازمانهای داوطلبانه و خیریه ها ، سازمانهای مذهبی ، سازمانهای فرهنگی و سازمانهای ورزشی و آژانس B کشف می کند. . با درک واقعیت شیوه های مدیریت در (بسیاری از سازمان های کوچک) که در این کتاب آورده شده است ، این فصل ها نحوه مدیریت واقعی افراد را بدون توجه به حضور اداره مدیریت منابع انسانی معرفی می کنند. دانشجویان مدیریت بازرگانی و مدیریت منابع انسانی این کتاب را به عنوان منبع دانش سازمانهای غیرانتفاعی بسیار ارزشمند می دانند ، زیرا در بسیاری از فصول مثالهای دقیق و مطالعات موردی وجود دارد.

[ad_2]

source link