دانلود کتاب Innovation Society Today : Perspectives, Fields, and Cases

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های نظری جدیدی را در مورد نوآوری ارائه می دهد ، روند نوآوری در زمینه های مختلف نوآوری را تجزیه و تحلیل می کند و مطالعات موردی را ارائه می دهد که نشان دهنده تنوع زمینه های نوآوری است. نوآوری در دامنه و معنای اجتماعی امروز نماینده چیست؟ نوآوری دیگر محدود به حوزه اقتصادی نیست. امروزه تقریباً در همه زمینه های جامعه می توانیم آنها را پیدا کنیم. شرکت کنندگان متنوع با روش های مختلف و به طور فزاینده بازتابنده نوآوری ایجاد می کنند. مفاهیم ، شیوه ها و فرم های نهادی جدید (مانند منبع باز ، سرمایه گذاری جمعی یا گروه های شهروندی) دامنه را گسترش داده اند.

[ad_2]

source link