دانلود کتاب Integrating the Third Tier in the Indian Federal System : Two Decades of Rural Local Governance

[ad_1]

این کتاب درباره تکامل لایه سوم سیستم فدرال هند ، با تمرکز بر حاکمیت محلی روستایی (معروف به پانچایاتی راج) ، و همچنین ادبیات نظری و تجربی مهم در مورد ارتباط و اثربخشی ارائه خدمات در سیستم های غیرمتمرکز ، بحث می کند. این ماده ماهیت نقش پنچایاتی راج در دو دهه گذشته وجود خود را ارزیابی می کند. این کتاب پیشگامانه همچنین به بحث در مورد نحوه برخورد با سه سطح دولت در چارچوب انتقال مالی بین دولتی و تقسیم نهادهای منحصر به فرد خودگردان محلی در ایالت های شمال شرقی هند می پردازد. با توجه به توسعه ضعیف روابط مالی بین سه سطح دولت ، مردم دریافتند که خودمختاری محلی در پایین هنوز به طور واقعی مجاز نیست. این کتاب از ورود دولت سطح سوم در سیستم فدرال هند حمایت می کند و نحوه دستیابی به این هدف را پیشنهاد می کند.

[ad_2]

source link