دانلود کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India

[ad_1]

این کتاب بخشی از مجموعه کتابهایی است که برای ایده پردازی مجدد منطقه آسیا طراحی شده است. این کتاب یک منطقه ثابت استاتیک در شرق آسیا نیست ، بلکه تحلیلی از حاشیه جنوبی آسیاست که نماد آن سازمان تجارت ASEAN و نقش آن در تحولات بین المللی در آسیاست. مشارکت کنندگان بسیاری از متخصصان برجسته در این زمینه را تضمین می کنند که این کتاب به کتاب درسی مقدماتی برای دانشجویان ، دانش پژوهان و تصمیم گیرندگان جامعه مدنی تبدیل خواهد شد تا طیف سیاست های معاصر آسیا را در زمان واقعی کشف کنند.

[ad_2]

source link