دانلود کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015

[ad_1]

این سری از کتابها شامل مجموعه مقالاتی است که توسط همتایان خاص بررسی شده توسط انجمن بین المللی ژئودزی بررسی شده است. این سیستم عمدتا با مباحث مرتبط با علوم زمین شناسی ژئودتیک سروکار دارد: سیستم مرجع زمین ، میدان گرانش زمین ، ژئودینامیک و چرخش زمین ، موقعیت و کاربردهای مهندسی.

[ad_2]

source link