دانلود کتاب Judah Touro Didn't Want to be Famous

[ad_1]

جان جودا تورو در آرزوی یک مغازه دار موفق شدن در سال 1801 از بوستون به نیواورلئان عزیمت کرد. او از طریق مهارت های تجاری خود درآمد زیادی کسب کرد. اما تجربه دردناک زخمی شدن در جبهه های جنگ در طول جنگ 1812 باعث شد که یهودا جهان را از منظری جدید ببیند. او از ثروت خود تشکر کرد و فهمید که می توان از آن برای کمک به دیگران استفاده کرد. یهودا اقدامات خیرخواهانه خود را چنان فروتنانه انجام می داد ، همه کارها در خفا انجام می شد.

[ad_2]

source link