دانلود کتاب La Régression du patrimoine : Etudes de cas en Italie et en France

[ad_1]

در حال حاضر خطر بازگشت دارایی وجود دارد. فقدان انسان شناسان در این زمینه ، فعالان را به سمت استفاده مجدد از مردم شناسی سوق داده است که سنت های عامه را به ذات گرایی و محافظه کاری تبدیل کرده اند. نکته ای که در اینجا مطرح شد اعمال سیاست میراث برای توسعه انسان شناسی است.

[ad_2]

source link