دانلود کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale

[ad_1]

در کلیسای محلی است که بسیاری از ما به دنبال حمایت معنوی ، تشویق و راهنمایی افرادی هستیم که متخصص کمک به روابط در مواقع بحرانی ، بیماری و رنج هستند. در کلیسا ، ما شاهد قدرت نماز و راحتی روح القدس هستیم که زندگی را تغییر می دهد. کلیسای محلی قدرت شفابخشی را از طریق ستایش و همراهی نشان داد. از طریق این کتاب ، مشاوران مسیحی و کلیساهای محلی می توانند یاد بگیرند که چگونه برنامه ها و روش های مختلفی را برای آموزش و انگیزه دادن به مشاوران محلی برای هدایت ناامیدان و آسیب دیدگان برای یافتن عیسی مسیح تدوین کنند. مهمترین این سرنخ ها بخشش است.

[ad_2]

source link