دانلود کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès

[ad_1]

چگونه می توان فهمید که مردم با موفقیت به وعده های خود عمل کردند اما دیگران به آن عمل نکردند؟ چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟ همین ذهنیت است که بین افراد موفق و ناموفق تفاوت ایجاد می کند. نویسندگان نشان می دهند که دومی با حفظ وابستگی های شدید ، خارج شدن از منطقه راحتی خود دشوار است. اولی ها بیشتر خودمختار فکر می کنند ، احساس مسئولیت دارند ، می توانند بدانند کجا هستند ، به کجا می روند و آیا به تدریج به اهداف خود می رسند. این کتاب که تحت تحقیقات تشخیصی قرار گرفته است ، راهی برای کمک به تغییر ذهنیت پیشنهاد می کند.

[ad_2]

source link