دانلود کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu

[ad_1]

از سال 2006 ، جمهوری دموکراتیک کنگو (DR کنگو) در مسیر عدم تمرکز قدرت سیاسی و اداری بوده است. این کار کیوو جنوبی را به عنوان نمونه در نظر گرفته و نحوه عملکرد اداره مجمع استانی را زیر سال می برد. این عوامل و فرایندهای منجر به این وضعیت را مشخص می کند ، به طوری که نه تنها خود نهاد پارلمان ، بلکه جامعه سیاسی که نماینده آن است و به نمایندگی از آن عمل می کند ، کار مجمع نمایندگان استان را برای دستیابی به یک مزیت رضایت بخش یا نامطلوب پیش می برد.

[ad_2]

source link