دانلود کتاب Les balafres du pouvoir : Roman

[ad_1]

کِمو سلطنتی است که استبداد به سقوط خودش منجر شد و مردمش را به تبعید سوق داد. سپس نسل جدید سعی خواهد کرد مسئولیت شکست های قدیمی را به عهده بگیرد.

[ad_2]

source link