دانلود کتاب Les relations entre l'Union européenne, les pays ACP et les PTOM : La fin d'un cycle – Études coordonnées par Fabien Bottini, Harold Gaba, Jean-Paul Pastorel et Arnaud de Raulin

[ad_1]

برای مدت زمان طولانی ، روابط اقتصادی و تجاری ایجاد شده در چارچوب توافق نامه های بین اروپا و کشورهای ACP (آفریقا ، کارائیب ، اقیانوس آرام) و کشورها و مناطق خارج از کشور (OCT) با توسعه ژئوپلیتیک تغییرات اساسی داشته است. پایان قرن بیستم و نتیجه جهانی سازی اقتصادی. توسعه ناامید کننده امیدوار است که این مشارکت از تاریخ استعمار بهتر به وجود آمده و زمینه را برای ادغام تدریجی در بلوک های منطقه ای و اقتصاد جهانی فراهم کند. تحقیقات نویسندگانی که در این کتاب مشارکت داشته اند ، راه حل هایی را که اتحادیه اروپا ، کشورهای ACP و OCT باید برای پاسخگویی به چالش های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قرن بیست و یکم بررسی کنند ، زیر سال می برد.

[ad_2]

source link