دانلود کتاب Les triplés

[ad_1]

قبیله کرمانون به دلیل رفتارهای غیرقانونی کودک ، اخیراً برخی از اعضای خود را کنار گذاشته است. با یک خانواده ماقبل تاریخ آشنا شوید: والدین گرود و کالی شکارچیان ماموت بودند ، سه قلوهای آنها ، تول ، اونا و نوگ همیشه ماجراجو هستند! امروز ، اونا تصمیم گرفته است تا با دیگر برادران خود در انتهای دیگر دره آبی جستجو کند. خوب ، بله ، مادر و بابا آنها را از رفتن به آنجا منع کرده اند … اما این جزئیات است. اونا مشتاق کشف چیزهای جدید است … اما البته او انتظار نداشت که بزرگترین کشف را انجام دهد!

[ad_2]

source link