دانلود کتاب Macroeconomics, Fifth Edition

[ad_1]

اقتصاد کلان مدرن و عملی اقتصاد کلان چاد جونز (چاد جونز) به دانش آموزان می آموزد که مانند اقتصاددانان کلان مدرن ، با پوشش رشد قدرتمند و جذاب و مدل سازی بصری بیشتر ، فکر کنند. اقتصاد کلان توسط تصویب کنندگان به دلیل توضیحات واضح ، سازماندهی انعطاف پذیر ، مطالعات موردی به موقع ، داده ها و توجه به حل مسئله مورد ستایش قرار می گیرد. این ابزارهای عملی لازم برای درک و تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. این متن ابتکاری بدون اینکه سخت گیری را از بین ببرد ، اقتصاد کلان را پیچیده تر می کند.

[ad_2]

source link