دانلود کتاب Management of Changes in Socio-Economic Systems :

[ad_1]

این کتاب تغییرات سیستم اجتماعی – اقتصادی را بررسی می کند. برای این منظور ، آن یک رویکرد تکاملی را اتخاذ می کند ، که از منظر تکاملی که بین گذشته ، حال و آینده به هم متصل است ، تغییرات در سیستم اقتصادی-اجتماعی را بررسی می کند و بر جلوگیری از تغییرات ناگهانی پرخطر تمرکز دارد. همچنین تغییرات سیستم اقتصادی – اقتصادی با استفاده از یک رویکرد سیستماتیک ، که نیاز به ارزیابی عوامل پیچیده اقتصادی دارد ، که به عنوان پیوندهای پایدار بین عناصر سیستم اقتصادی – اجتماعی مشخص می شوند ، مورد مطالعه قرار گرفت. ترکیب این دو روش در زمینه بررسی تغییرات در سیستم اقتصادی – اجتماعی در علم اقتصاد مدرن بی سابقه است. این کتاب موضوعات مختلفی را بررسی می کند که جنبه های اساسی سازمان سیستم مدیریت اقتصادی و جنبه های کاربردی مدیریت تغییرات در سیستم های اقتصادی اجتماعی را در بر می گیرد. مخاطبان این کتاب شامل دانشمندان و صاحب نظرانی است که کار آنها شامل مطالعه روند پویای توسعه سیستم های اجتماعی و اقتصادی مدرن است. نتیجه گیری علمی و پیشنهادات عملی ارائه شده در این کتاب می تواند در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی ملی در کشورهای جهان استفاده شود.

[ad_2]

source link