دانلود کتاب Mathematics Matters in Education : Essays in Honor of Roger E. Howe

[ad_1]

این کتاب با مشارکت راجر ای هاو در جامعه بین المللی ریاضیات و آموزش ریاضیات الهام گرفته شده است. دکتر هاو به دلیل مشارکت های تحقیقاتی خود در زمینه های نظریه بازنمایی ، اشکال خود شکل ، تجزیه و تحلیل هارمونیک و نظریه عدم تغییر مشهور است. وی همچنین درک ما را از ریاضیات تدریس شده در مدارس اولیه عمیق تر می کند و ریاضیدانان و ریاضیات را آموزش می دهد آنها علاقه خود را به چالش کشیدند و تحریک کردند. با هم کار کنید تا این قسمت از رشته ریاضیات را با روشهای جدید و تخیلی با دقت بیشتری مطالعه کنید. این کتاب به خلاصه و تأکید بر مشارکت هاو در چندین زمینه موضوعی آموزش ریاضیات ، نشان دادن امکان و اهمیت درگیری ریاضیدانان در تحقیقات تأثیرگذار بر آموزش ریاضیات و نشان دادن همکاری و ارتباط بین رشته ای کمک خواهد کرد. اهمیت.

[ad_2]

source link