دانلود کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach

[ad_1]

این کتاب مدیریت ریسک عملیاتی فعلی (ORM) و نقش جدید آن را در زمینه مدیریت ریسک معرفی می کند. مفهوم ریسک عملیاتی نیز به طور گسترده در ادبیات ORM مورد بحث قرار گرفته است ، که در چند سال گذشته در حال افزایش است. نویسنده با تجزیه و تحلیل روش های مختلف یا روش های اندازه گیری مختلف که سعی در تلفیق داده های کمی و کیفی دارند ، چارچوب روش ، فرضیات ، ابزارهای آماری و نتایج اصلی مدل ریسک عملیاتی پیش بینی شده توسط آژانس واسطه را بررسی می کند. این کتاب راهنمای دانشمندان و دانشجویان است همچنین در مورد روشهای کاهش رفتار براساس نتایج اصلی روشهای استفاده شده بحث شده است. این کتاب دانشجویان ، دانش پژوهان و تنظیم کنندگان مالی را جذب خواهد کرد.

[ad_2]

source link