دانلود کتاب Meer ohne Mo

[ad_1]

ساختمان های بلند مرتبه اجتماعی در ساحل. در یک پناهگاه بی خانمان کار کنید. نباید آغاز جدیدی وجود داشته باشد ، زیرا دریا نمی تواند غم و اندوه را بشوید … nMo مرده است ، این هنوز یک واقعیت است. سوونجا دیگر نمی توانست با بهترین دوستش روی پل در شهر خود بنشیند و دود را به آسمان سفید بریزد. Bereavement قانون را نمی فهمد ، نظمی وجود ندارد ، قاضی مستقلی وجود ندارد و قضاوت نهایی نیز وجود ندارد. با این حال ، عزاداران باید در خوابگاه افراد بدون فضا ، رویاها و واقعیت ، ماندگاری و تعالی در مرز بین آب و خاک زندگی کنند. Svenja با پوچی خودش روبرو شد و سرانجام در مورد پرونده اش مذاکره کرد.

[ad_2]

source link