دانلود کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications

[ad_1]

این کتاب زمینه در حال گسترش ذرات و خوشه های نانو فلزی ، به ویژه وابستگی به اندازه و پدیده های کوانتومی را در بر می گیرد. در سالهای اخیر ، روشهای سازمان اتمی برای تشکیل خوشه ها و نانوذرات به سرعت توسعه یافته است. این پیشرفت ها از طریق ترکیبی از روش های آزمایشی و محاسباتی ، که نویسنده به طور مفصل معرفی کرده است ، توصیف می شوند. آخرین موارد برجسته در مورد خواص و کاربردهای مختلف در حال ظهور از پلاسمونیک تا تجزیه و تحلیل نمایش داده می شود.

[ad_2]

source link