دانلود کتاب Monkey Mind : Mentalhygiene für mehr Freude im Alltag

[ad_1]

وقتی کیفیت افکار ما بر خوشبختی ما تأثیر می گذارد ، چه باید بکنیم؟ چگونه می توانم از صفحه چرخان پیاده شوم؟ آیا این درست است که من دنیا را در ذهن خود آفریدم؟ آیا من با ایده های خودم تصمیم می گیرم یا خودم تصمیم می گیرم؟ فرضیه: باور کورکورانه به عقاید عاقلانه نیست. NMonkey Mind شما را وادار می کند رایج ترین افکار و واکنشهای عاطفی را بررسی و زیر سال ببرید. این عادت جدید کمک می کند تا موزه فاصله ، تفکر و تعادل پیدا شود تا ساختار پشت سر خود و هرج و مرج بهتر درک شود و طناب را با احساسات در دستان خود قرار دهید.

[ad_2]

source link