دانلود کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands

[ad_1]

این کتاب نحوه استفاده از تالاب های طبیعی یا ساخته شده برای کاهش آلودگی آب های شیرین و اکوسیستم های ساحلی را توصیف می کند ، در حالی که هنوز تنوع زیستی و عملکردهای اکولوژیکی آنها را حفظ کرده است. از طریق مجموعه ای از تاریخچه های موردی که در فصل 10 از تک نگاری شرح داده شده است ، خوانندگان در مورد فرصت ها و چالش های مرتبط با استفاده از تالاب های طبیعی ، ترمیم شده یا ساخته شده برای کاهش آلودگی منبع نقطه ای و غیر نقطه ای یاد می گیرند. مخاطبان هدف متخصصان آب در پروژه هایی هستند که از روش های مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز برای کاهش آلودگی استفاده می کنند و همچنین محققانی که در حال طراحی پروژه هایی با این موضوع هستند.

[ad_2]

source link