دانلود کتاب Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and Adaptation :

[ad_1]

این کتاب آخرین تحولات در مدل سازی چند مقیاس و آخرین داده های تجربی در مورد مکانیک چند مقیاس و زیست شناسی بازسازی و سازگاری استخوان (از جمله کاربردهای ترمیم شکستگی) را معرفی می کند. مدل های چند مقیاسی شامل مدل های اسکلتی عضلانی است که تعاملات استخوان و عضله را در فعالیت های روزمره (مانند راه رفتن یا دویدن) ، مدل های میکرو مکانیکی که برای ارزیابی خصوصیات مکانیکی استخوان ها ، مدل های بازسازی و سازگاری استخوان و مدل های بیوشیمیایی و بیومکانیکی استفاده می شود ، توصیف می کند. این مورد تنظیم کننده های مدل سلولی تعاملات پیچیده استخوان-سلول را توصیف می کند. همچنین فرایندهای زیر سلول را شامل می شود ، از جمله ترتیب رشته های اکتین به دلیل تغییر در بار مکانیکی و پیکربندی گیرنده ها.

[ad_2]

source link